کودکی سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

جوانی سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

جوانی سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

 سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

 

 

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

 

 

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان در کنار علامه سید محمد حسین فضل الله هنگام ادای مناسک حج

 

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان در کنار شهید «ابوعلی یاسین» فرمانده مقاومت در منطقه «عدشیت»

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان در کنار «سید حسن نصرالله»

سردار شهید «عماد فایز مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان چند ماه قبل از شهادت

 

باز سازی اتاق کار سردار شهید «عمادمغنیه» با وسایل شخصی ایشان

سجاده شخصی سردار شهید «عماد مغنیه» فرمانده مقاومت اسلامی لبنان

لباس هایی که سردار شهید «عماد مغنیه» در هنگام شهادت به تن داشت.

خودروی یمب گذاری شده در دمشق که باعث شهادت «عماد مغنیه» شد.